МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Министерството на регионалното развитие и благоустройството провежда държавната политика за регионално развитие и европейско териториално сътрудничество, устройство на територията, развитието на пътната инфраструктура, административно-териториалното устройство на държавата, развитие и укрепване на местното самоуправление. То отговаря за децентрализация на държавното управление, развитие и управление на отрасъл водоснабдяване и канализация, дейностите за предпазване от вредното въздействие на водите в границите на населените места и геозащита. Осъществява функции по одобряване на общи и подробни устройствени планове, инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж. Упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с кадастъра, геодезията и картографията. Осъществява методическо ръководство, координация и контрол по развитието, усъвършенстването, функционирането и ползването на системата за гражданска регистрация и административно обслужване. Провежда държавната политика по разработването на нормативни актове в областта на проектирането и строителството и тяхното хармонизиране с правото на Европейския съюз. Организира, координира и контролира дейността на управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и на управляващия орган на оперативните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз.