Компонент 1.1.1 Изготвяне на подробни проучвания за задълбочен анализ на румънското и българското морско пространство

Тази дейност започна с отчитане на съществуващата база от знания, по-специално резултатите от неотдавнашни изследователски проекти, включващи някои от партньорите по проекта:

 1. PlanCoast (2005-2008), финансиран от INTERREG, който включва сравнително транснационално проучване за интегрирано морско пространствено планиране, пренасящо опита на МПП, развит от Балтийско море и Средиземно море до Черноморския регион (партньор: Националния институт за морски изследвания и развитие).
 2. MESMA (2009-2013), финансиран чрез РП7 (Рамкова програма 7), който разработва интегрирани инструменти за управление за мониторинга, оценката и изпълнението на МПП и включва като казус управлението, базирано на екосистемата на Черно море (партньор: Институт по океанология - Българска академия на науките(ИО-БАН).
 3. PEGASO (2010-2014), финансиран чрез РП7, който разгръща до Черно море инструментите, разработени в подкрепа на Протокола за интегрирано управление на крайбрежните зони в Средиземно море и създаде важни геоложки области (партньори: Национален институт за развитие на селските райони „Делтата на Дунав“)
 4. COCONET (2012-2016), финансиран чрез РП7, който анализира морските защитени зони в Черно море (и в Средиземно море), включително пилотен проект и GIS уеб портал (партньор: Национален институт за морски изследвания и развитие “Григоре Антипа”).
 5. SYMNET (2011-2013), финансиран от Опреативна програма за Черно море 2007-2013г., който анализира динамиката на преработвателната промишленост, логистиката, туризма и енергетиката в Черноморския басейн и предложи симбиотична промишлена система за взаимна изгода за производителите и потребителите, намалявайки същевременно екологичния отпечатък (партньори: Националния институт за морски изследвания и развитие, ИО-БАН).
 6. Проект  за ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ;
 7. Зонален градоустройствен план за крайбрежния район (2011-2013 г.) в Румъния (за южната част), финансиран от румънското правителство и разработен от URBAN-INCERC за осигуряване на устойчиво градско развитие на крайбрежната зона.

Дейността е извършена от партньори на научноизследователски институти и от предприятията-подизпълнители или от външни експерти, според случая, избрани въз основа на процедури за възлагане на обществени поръчки в съответствие със специфичния закон.

 • Изследванията представят съответна информация най-малкото по следните теми:
  - Географски и физически условия: батиметрия и геоморфология, геоложка структура, брегова ивица, вятър, вълни, течения, приливи и отливи, температура и соленост на водата, структури за защита на крайбрежието;
  - Опазване на околната среда: местообитания, биологично разнообразие, природни резервати, културно наследство;
  - Население, човешки ресурси;
  - Бреговите икономически дейности и тяхното въздействие върху морето;
  - Туризъм;
  - Подводно културно наследство;
  - Пристанищна дейност, морски пътища и транспортни потоци;
  - Рибарство и аквакултури
  - Инсталации и инфраструктури за проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и други енергийни ресурси, минерали и агрегати и за производство на енергия за възобновяеми източници;
  - Тръби и кабели;
  - Бреговата и морската енергийна промишленост;
  - Зони за военно за обучение;
  - Основните вътрешни инфраструктури, свързани с морския район;
  - Природен и антропен риск;
  - Проучвания за интегрирано управление на крайбрежните зони, като например видовете хидравлични структури, използвани за пристанищата, техники за изграждане, съществуващи системи за наблюдение (системи за предупреждение за събития, картографиране на брега);
  - Изследване на настоящите стандарти относно вятърните и вълнови ефекти (картографиране на опасностите) върху структурите за защита на брега, използвани в световен мащаб за подобни случаи в съответствие с румънските и българските стандарти;
  - Проучване на влиянието на хидротехническите съоръжения върху близката крайбрежна зона, като се отчитат преобладаващите течения;
  - Въпросът за оценката на сеизмичните рискове и риска от цунами за черноморското крайбрежие и институционалния капацитет за включване на този риск в процеса на планиране.

  Инвентаризацията е извършена за цялата морска зона и ще включва,също така, данни от времевите редове, за да се представят последните тенденции и, където е възможно, дългосрочните тенденции. Изследванията са проведени в териториалните морски води на Румъния и България (12 мили), със специален акцент върху трансграничната зона. Териториалният мащаб ще бъде избран по гъвкав начин, в зависимост от разглежданата област, например - целият черноморски басейн ще бъде анализиран, за да се идентифицират икономическите потоци. Предложената методология ще включва обработката на съществуващите данни, но също и събирането на нови данни, като маршрути на корабите, данни за качеството на водата.
  В интегрирания окончателен доклад ще бъде обърнато специално внимание на следните предизвикателства за Черноморския регион:
  - Данни за околната среда и нестабилността на климата в крайбрежния район (силни ветрове, вълни, наводнения, суша, ерозия на бреговете и др.) във връзка с изменението на климата;
  - Физически характеристики на околната среда (батиметрия, течения, седименти, геоморфологични промени);
  - Биологично и екологично разпределение, като се обръща специално внимание на морските зони от мрежата "Натура 2000" и въздействието на икономическите дейности върху биологичното разнообразие;
  - Културно наследство (сухоземно и подводно);
  - Социално-икономическото развитие на крайбрежните райони, основните икономически дейности и тяхното въздействие върху използването на морето;
  - Използване на морските зони;
  - Взаимовръзките между делтата на река Дунав и Черно море.