ОБЩА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА МПП

Стратегическата рамка за морско пространствено планиране в Румъния и България визира разработването на визия за общо развитие, на общи принципи и общи цели за всички области на морското пространство в Румъния и България (териториално море и крайбрежна зона - прилежащи местности - LAU2). Чрез общата стратегическа рамка беше изготвен план за действие, който ще осигури съгласуваност между дейностите в морското пространство, от една страна, и дейностите, извършвани в морето и крайбрежната зона. Тази стратегическа рамка ще бъде важна отправна точка за плана за планиране на националното пространство на морските зони и за двете страни, които ще бъде допълнително разработен при прилагането на Директивата за МПП.

  • BURGAS
  • FISHERY
  • MANGALIA SHABLA 2
  • SF GHEORGHE
  • mangali shabla1
  • shipping
  • sketch