Cross-border Maritime Spatial Planning for Black Sea, Bulgaria and Romania (MARSPLAN-BS II)

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

Основни резултати от проекта:

Logo MSP II- Разработване на морски пространствен план: Проекти на морски пространствени планове(MППл) с актуализиран ГИС модел и база данни, съобразени с трансграничния контекст; Приложени интегриран и екосистемен подход и идентифицирани основни проблеми и предизвикателства; По-нататъшно развитие на междусекторното сътрудничество; Идентифицирани заинтересовани страни, които са участвали в цялостния процес на дискусии и консултации по МППл и ОВОС; Организирани интердисциплинарни семинари с различни национални органи и заинтересовани страни; идентифицирани пречки за междусекторното сътрудничество и икономически и екологични ползи; Насоки и набор от индикатори за мониторинг и оценка на изпълнението на МППл;

- Свързване на трансграничните с националните процеси на морското пространствено планиране(МПП): Обща стратегия за управление на морските дейности в трансграничния район; въвличане на заинтересованите страни в процеса на трансгранично МПП; Идентифициране и оценка на най-добрите практики за взаимодействието суша/море в трансграничния район; Предоставяне на траен механизъм за обмен на информация между държавите-членки; Преминаване от секторен подход към интегрирано MПП и междусекторни трансгранични морски дейности;

- Управление и координация: Създаден е Управителен комитет и са организирани срещи; Създаден е Консултативен съвет и са организирани срещи; Осигуряване на финансов контрол и одит; Споразумение за вътрешно сътрудничество, подписано от всички партньори за осигуряване на устойчиво изпълнение на проекта; Точно докладване на EASME; Развитие на трайно сътрудничество в рамките на процеса на МПП между партньорите по проекта;

- Комуникация и разпространение: Конференции; Актуализиран уебсайт; Публикации и промоционални материали; Разпространение до институции, свързани с интегрираната морска политика и МПП.


Cross-Border Maritime Spatial Plan for the Black-Sea Romania and Bulgaria (MARSPLAN - BS)

Основните резултати от проекта:

  • Logo MSP I- План за морско пространствено планиране за трансграничната зона (Румъния - България);
  • - Доклад за законодателната и институционална рамка на морското пространствено планиране на Черно море;
  • - Интегриран доклад - подробен анализ на българските и румънските морски зони;
  • - Казуси;
  • - Обща методология за анализ и пространствено планиране;
  • - Общи принципи, стратегическа визия и цели на МПП.