МИНИСТЕРСТВО НА ВОДИТЕ И ГОРИТЕ

Правителствено решение № 20/2017 за организацията и функционирането на Министерството на водите и горите

Министерството на водите и горите работи в следните области: стратегическо планиране, управление на горите и лова, управление на водите, хидрология, хидрогеология, защита, опазване и възстановяване на природния капитал в областта на водите и горите.

Министерството на водите и горите прилага националната политика в областта на управлението на водите, горското стопанство и ловното стопанство по отношение на всички сектори и подотрасли, които управлява, изработва специфичната стратегия и нормативи за развитие и хармонизиране на тези дейности в общата политика на правителството, подсигурява и координира изпълнението на стратегията на правителството в областите на компетентност, изпълнявайки ролята на държавен орган, за синтез, координиране, регулиране, мониторинг, инспекция и контрол в тези области.