Координационен комитет 23.11.2017г.

КООРДИНАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ има отговорността да координира и мониторизира дейността на партньорството.

Координационният комитет се председателства от основния партньор. Целта на Координационния комитет е да преразгледа работните планове и да докладва за напредъка, да приеме резултатите и да вземе решения за изпълнението на проекта.

Координационният комитет обикновено създава и прилага система за мониторинг и оценка, за да изпълнява задачите си. Напредъкът, регистриран в постигането на целите на проекта, се оценява главно чрез показатели за производството и резултати. Системата за наблюдение ще обхване ефективността и ефикасността на изпълнението, ще прецени дали проектът напредва в съответствие с първоначалния план, представен във формуляра за кандидатстване, дали е изпълнен бюджетният план и дали се спазват разпределенията по бюджетни категории, начина, по който постиженията на проекта се отнсят към направените разходи (разходи / ползи), качеството на управлението и на координацията.

Координационният комитет заседава периодично, за да следи напредъка на проекта и да преразглежда постигнатите резултати, за да се гарантира постигането на целите на проекта.

Един от най-важните въпроси на партньорите е осигуряването на качествен контрол и управление на дейностите по проекта

Основните дискусионни въпроси на заседанието на Координационния комитет , което се състоя на 23 ноември 2017г. в Букурещ, бяха:

 1. Обобщен доклад за следните дейности: Изготвяне на подробни проучвания за пълен анализ на румънските и българските морски зони; Казуси за основните предизвикателства пред румънското и българското морско пространство.

 2. Представяне на плана за морско пространствено планиране за трансграничната зона Мангалия-Шабла.

 3. Състояние на проекта: обобщение на състоянието на всички дейности; кратко представяне на резултатите за всяка дейност; крайни срокове за изпълнение на останалите дейности.

 4. Решения относно комуникационните дейности: етапа на осъществяване на комуникационни дейности; Рекламни материали на MARSPLAN (представяне на материалите, които трябва да бъдат разработени, обсъждане на визуалното съдържание, съдържание на скиците на рекламните материали, карти, видео и т.н.); Заключителна конференция МПП RO-BG, 11 януари 2018 г .; уебсайт и информационен бюлетин, други дейности за разпространение; хоризонтални инструменти за ефективна и координирана комуникация и използване на резултатите (план за комуникация, списък на съответните заинтересовани страни за МПП); дейности за подпомагане на използването на резултатите;

 5. Календар на дейностите.

 

 • DSC_0014 (Medium)
 • DSC_0015 (Medium)
 • DSC_0016 (Medium)
 • DSC_0017 (Medium)
 • DSC_0018 (Medium)
 • DSC_0019 (Medium)
 • DSC_0020 (Medium)
 • DSC_0024 (Medium)
 • DSC_0025 (Medium)
 • DSC_0026 (Medium)
 • DSC_0027 (Medium)
 • DSC_0028 (Medium)
 • DSC_0032 (Medium)
 • DSC_0033 (Medium)
 • DSC_0035 (Medium)
 • DSC_0036 (Medium)
 • DSC_0038 (Medium)
 • DSC_0043 (Medium)
 • DSC_0044 (Medium)
 • DSC_0046 (Medium)
 • DSC_0051 (Medium)
 • DSC_0053 (Medium)
 • DSC_0058 (Medium)
 • DSC_0060 (Medium)
 • DSC_0062 (Medium)
 • DSC_0064 (Medium)
 • DSC_0068 (Medium)
 • DSC_0071 (Medium)
 • DSC_0074 (Medium)
 • DSC_0078 (Medium)
 • DSC_0084 (Medium)
 • DSC_0089 (Medium)
 • DSC_0090 (Medium)
 • DSC_0093 (Medium)
 • DSC_0094 (Medium)
 • DSC_0095 (Medium)
 • DSC_0099 (Medium)
 • DSC_0100 (Medium)
 • DSC_0115 (Medium)
 • DSC_0116 (Medium)
 • DSC_0118 (Medium)
 • DSC_0119 (Medium)
 • DSC_0121 (Medium)
 • DSC_0129 (Medium)
 • DSC_0130 (Medium)
 • DSC_0131 (Medium)
 • DSC_0133 (Medium)
 • DSC_0134 (Medium)
 • DSC_0137 (Medium)
 • DSC_0143 (Medium)
 • DSC_0152 (Medium)
 • DSC_0163 (Medium)
 • DSC_0165 (Medium)
 • DSC_0168 (Medium)
 • DSC_0176 (Medium)