Координационен комитет 13.12.2017г.

КООРДИНАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ има отговорността да координира и мониторизира дейността на партньорството.

Координационният комитет се председателства от основния партньор. Целта на Координационния комитет е да преразгледа работните планове и да докладва за напредъка, да приеме резултатите и да вземе решения за изпълнението на проекта.

Координационният комитет обикновено създава и прилага система за мониторинг и оценка, за да изпълнява задачите си. Напредъкът, регистриран в постигането на целите на проекта, се оценява главно чрез показатели за производството и резултати. Системата за наблюдение ще обхване ефективността и ефикасността на изпълнението, ще прецени дали проектът напредва в съответствие с първоначалния план, представен във формуляра за кандидатстване, дали е изпълнен бюджетният план и дали се спазват разпределенията по бюджетни категории, начина, по който постиженията на проекта се отнсят към направените разходи (разходи / ползи), качеството на управлението и на координацията.

Координационният комитет заседава периодично, за да следи напредъка на проекта и да преразглежда постигнатите резултати, за да се гарантира постигането на целите на проекта.

Един от най-важните въпроси на партньорите е осигуряването на качествен контрол и управление на дейностите по проекта.

Основните дискусионни въпроси на заседанието на Координационния комитет, състояло се на 13 декември 2017 г. в Букурещ, бяха:

 1. Принос на всички партньори към информацията, необходима за представянето на картите на МПП. Риболовни зони; Туристически дейности; Платформи + съоръжения и инфраструктура за проучване на находища на нефт, газ и други източници на енергия, на минерални ресурси и за производство на енергия от възобновяеми източници - кабелни и подводни тръбопроводи и техните зони за сигурност и зони за защита; Транспортни маршрути и транспортни потоци; Военни зони за обучение ; Брегови ерозионни зони; Водни пътища - идентифициране на зоните на конфликт; Зони за акостиране; Потенциален вятър - вятърни платформи.
 2. Принос на всички партньори за изпълнението на Плана за морско пространствено планиране (Мангалия - Шабла) - икономически тенденции, основни конфликти, потенциал на анализираните области, приоритетите на изследваната област - Мангалия - Шабла, заключения и препоръки. Следващи стъпки.
 3. Обсъждане на предложенията за висококачествени карти, направени в рамките на проекта относно изложбата на карти, която ще се проведе на заключителната конференция през януари 2018 г.
 4. Решения относно комуникационните дейности: етапа на осъществяване на комуникационните дейности (представяне на комуникационните дейности, включени в договора); Рекламни материали на MARSPLAN (представяне на материалите, които трябва да бъдат разработени, обсъждане на визуалното съдържание, съдържание на скиците на рекламните материали, карти, видео и т.н.); уебсайт и информационен бюлетин; други дейности за разпространение.
 5. Календар на дейностите.

 

 • DSC_0335 (Medium)
 • DSC_0343 (Medium)
 • DSC_0348 (Medium)
 • DSC_0353 (Medium)
 • DSC_0354 (Medium)
 • DSC_0361 (Medium)
 • DSC_0366 (Medium)
 • DSC_0367 (Medium)
 • DSC_0378 (Medium)
 • DSC_0388 (Medium)
 • DSC_0393 (Medium)
 • DSC_0396 (Medium)
 • DSC_0400 (Medium)
 • DSC_0402 (Medium)
 • DSC_0405 (Medium)
 • DSC_0409 (Medium)
 • DSC_0410 (Medium)
 • DSC_0417 (Medium)
 • DSC_0422 (Medium)
 • DSC_0423 (Medium)
 • DSC_0430 (Medium)
 • DSC_0435 (Medium)
 • DSC_0437 (Medium)
 • DSC_0439 (Medium)
 • DSC_0446 (Medium)
 • DSC_0449 (Medium)
 • DSC_0454 (Medium)
 • DSC_0462 (Medium)
 • DSC_0469 (Medium)
 • DSC_0473 (Medium)
 • DSC_0476 (Medium)
 • DSC_0479 (Medium)
 • DSC_0484 (Medium)
 • DSC_0486 (Medium)
 • DSC_0489 (Medium)
 • DSC_0490 (Medium)
 • DSC_0491 (Medium)
 • DSC_0507 (Medium)
 • DSC_0509 (Medium)
 • DSC_0510 (Medium)
 • DSC_0525 (Medium)
 • DSC_0528 (Medium)
 • DSC_0530 (Medium)
 • DSC_0536 (Medium)
 • DSC_0540 (Medium)
 • DSC_0543 (Medium)
 • DSC_0545 (Medium)
 • DSC_0546 (Medium)
 • DSC_0549 (Medium)
 • DSC_0550 (Medium)
 • DSC_0551 (Medium)
 • DSC_0553 (Medium)
 • DSC_0556 (Medium)
 • DSC_0557 (Medium)
 • DSC_0572 (Medium)
 • DSC_0573 (Medium)
 • DSC_0574 (Medium)
 • DSC_0578 (Medium)