Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море, България и Румъния (MARSPLAN-BS II)

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство на Европейския съюз Споразумение за безвъзмездна помощ № ЕASME/EMFF/2018/1.2.1.5/01/S12.806725. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство
Logo MSP II• Начало на проекта: 1 юли 2019 г.
• Край на проекта: 30 юни 2021 г.
• Продължителност: 24 месеца
• Бюджет: 1 562 099 евро
• 80% финансиране от Европейската комисия, „Европейски фонд за морско дело и рибарство“ 20% собствено участие на партньорите

В дневния ред на европейските политики все повече се отдава значение на тези, свързани с опазването и развитието на дейностите в моретата и океаните. Нашето Черно море има своето огромно стратегическо значение, както за опазване на сигурността в тази част на Европа, така и за развитието на всички черноморски страни.

Интегрираната морска политика (ИМП) е най-адекватният подход за запазване доброто състояние на морската околна среда, а така също и за създаване на възможно най-добър инвестиционен климат за устойчиво използване на потенциала на морето, включително за създаването на нови работни места и устойчив „син“ икономически растеж. Морското пространствено планиране (МПП) е публичен процес за анализ и планиране на човешките дейности в морското пространство за постигане на икономически, екологични и социални цели. Крайната цел е да се изготвят пространствени планове, които да определят ефективното използване на морското пространство за различните морски дейности и за устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси. По този начин се създава рамка за съгласувано, прозрачно и устойчиво вземане на решения, въз основа на обективни данни. Прилагането на екосистемен подход и трансграничното сътрудничество са от особено значение за насърчаване на устойчивото развитие и растеж на морските и крайбрежните икономики.

Дейности

Основните дейности по проекта са свързани с изра- ботване на морските пространствени планове за България и Румъния с актуализиран ГИС модел и база данни, базира- ни на резултатите от първия проект MARSPLAN-BS; раз- работване на обща стратегия на МПП за трансграничния регион на България и Румъния, като се адресират и взаимо- действията суша-море и концепцията за многофункционал- ното използване на морското пространство; осигуряване на ефективно участие на заинтересованите страни в нацио- налния и трансграничния процес на МПП и споделяне на добри практики за Черно море от България и Румъния.

Партньори:

 1. Координатор — Министерство на регионалното развитие и благоустройството, България;
 2. Министерство на регионалното развитие и публичната администрация, Румъния;
 3. „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, България;
 4. Институт за морски изследвания „Григоре Антипа“, Румъния;
 5. Център за брегови и морски изследвания, България;
 6. Национален институт за изследвания и развитие за морска геология и геоекология (ГЕОЕКОМАР) , Румъния;
 7. Овидиус Университет Констанца, Румъния;
 8. Висше военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“, България.

Основни цели на проекта

• Да подкрепи съгласуваното, междусекторно морско прос- транствено планиране в България и Румъния в рамките на Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съ- вета и да създаде дългосрочен механизъм за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн в областта на МПП.
• Да подпомогне изграждането на капацитета на Компетентните органи в България и Румъния за изпълнение на МПП, както и разработването на морските пространствени планове в двете страни въз основа на резултатите от вече изпълнения проект MARSPLAN-BS (2015-2018 г.).


Cross-Border Maritime Spatial Plan for the Black-Sea Romania and Bulgaria (MARSPLAN - BS)

Logo MSP IЧерно море е източната врата на ЕС, пресечна точка между Европа, Централна Азия и Близкия изток, важен транспортен и енергиен център, кръстопът на различни култури, регион с политическа, социална и икономическа фрагментация. Черно море е едно от най-застрашените в Европа, считан за "затворен" хидрографски басейн с уникални, динамични и чувствителни екосистеми, застрашени от континентален натиск и намиращи се в конфликт крайбрежни и морски дейности. То има геополитическо и стратегическо значение за стабилността, сближаването и просперитета на региона, както и голям потенциал за развитие, за да се постигнат целите "Европа 2020" за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, включително "синия растеж", по разумен и интегриран начин.

Целите на проекта MARSPLAN BS са:

• Подкрепа за прилагането на директивата относно морското пространствено планиране на ЕС;
• Създаване на институционална рамка за морско пространствено планиране в трансграничната зона Румъния, България;
• Укрепване на трансграничното сътрудничество и на обмена на информация между Румъния и България по въпроси, свързани с морския район;
• Установяване на визията и стратегическите цели за морската зона на Черно море, като се вземе предвид и връзката между сушата и морето;
• Разработване на план за морско пространствено планиране за идентифицирания трансграничен район Румъния- България (Мангалия - Шабла);
• Допринасяне за по-широкото разпространение на цялата събрана информация за морското пространствено планиране за района на Черно море и най-добрите практики за всички заинтересовани страни.

Очакваният бюджет на проекта е 2.048.921 евро, от които 1.639.137 евро представляват безвъзмездната помощ от Европейската комисия чрез EASME (Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия).

Партньорството на проекта включва основните публични органи в Румъния и България с правомощия, свързани с прилагането на директивата за МПП, тъй като координират териториалното планиране (сухопътно и морско), транспорта (включително корабоплаването) и опазването на околната среда и интегрираното управление на крайбрежните зони. Партньорите по проекта са:

Партньор №1 Основен партньор - Министерство на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове (MRDPAFE Румъния);
Партньор № 2 – Министерство на регионалното развитие (България);
Партньор №3 – Министерство на водите и горите (Румъния);
Партньор №4 – Национален институт за морски изследвания и развитие “Григоре Антипа” (Румъния);
Партньор №5 – Национален институт за изследвания и развитие в опазването на околната среда-Делтата на Дунав от Националния институт за изследвания и развитие (Тулча, Румъния);
Партньор №6 – Национален институт за изследвания и развитие в строителството, градоустройството и устойчивото териториално развитие URBAN INCERC (Румъния);
Партньор №7 – Университет Овидиус в Констанца (Румъния);
Партньор №8 – Институт по океанология Българска академия на науките (България);
Партньор №9 – Изпълнителна агенция Морска администрация (България);
Партньор №10 – Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура (България).

Периодът за изпълнение на проекта е 30 месеца. Проектът ще бъде завършен на 13 февруари 2018 г.

Работни пакети за изпълнение на дейностите, предвидени в проекта:

Работен пакет 1: Развитие на трансграничното морско пространствено планиране

Основни цели:

- Подкрепа за подготовката на националната и трансграничната рамка за морско пространствено планиране в Румъния и България;
- Създаване на методологична рамка за разработване на плана за трансгранично морско пространствено планиране;
- Изготвяне на План за морско пространствено планиране за трансграничния регион;
- Изготвяне на интердисциплинарни инструменти за анализ и мониторинг на морското пространствено планиране.

Дейности, които ще се извършат в рамките на проекта в този работен пакет:

1) Първоначална оценка
Тази дейност включва следните под-дейности:
1.1 - Изготвяне на подробни проучвания за пълен анализ на румънските и българските морски зони;
1.2 - Казуси за основните предизвикателства в румънското и българското морско пространство;
1.3 - Преразглеждане на институционалната и законодателната рамка, свързана с планирането на морското пространство в Черно море в Румъния и България.

Очаквани резултати:

- Събиране на данни и разработване на изследователски доклади за най-важните области за морско пространствено планиране - проучвания и анализи за Черно море;
- 5 казуса - подробен анализ на ключовите области и стратегическите аспекти на сектора;
- Консолидиране на базата от знания за морските и крайбрежните дейности в Черноморския басейн;
- Интегриране и координиране на ключови участници, идеи, ресурси, проекти, крайбрежни и морски зони, регионални приоритети и такива за пространствено планиране;
- Анализ на институционалната и законодателната рамка за МПП: най-важните предизвикателства и решения.

2) Подготовка на трансграничното сътрудничество в МПП
Поддейности:
2.1 - Създаване на институционална рамка за сътрудничество в рамките на трансграничното МПП;
2.2 - Определяне на обща методология за анализ и планиране на пространството за морския трансграничен регион;
2.3 - Общата стратегическа рамка за морско пространствено планиране в Румъния и България;
2.4 - Изготвяне на План за морско пространствено планиране за трансграничната зона (Мангалия - Шабла).

Очаквани резултати:

- Рамка за институционално сътрудничество и конфигуриране за трансграничното сътрудничество между Румъния и България, обхващаща и други черноморски държави;
- Обща методология за пространствен анализ и пространствено планиране;
- Осигуряване на траен механизъм за обмен на информация между държавите-членки;
- Изграден капацитет за прилагане на Директивата за МПП в Румъния и България;
- Индикатори и процедури, определени за наблюдение на изпълнението на МПП в трансграничния регион на Черно море;
- План за морско пространствено планиране за трансграничния район (Мангалия-Шабла);
- Обща стратегическа рамка на МПП за румънски и български език;
- Принципи на морското пространствено планиране, обща визия и цели (най-малко за Румъния и България).

3) Създаване на система за мониторинг на района на Черно море
Поддейности:
3.1 - Създаване на обща база данни за пространството за морските зони в Румъния и България;
3.2 - Определяне на показателите, които трябва да бъдат мониторизирани и на процедури за мониторинг;
3.3 - Създаване на център за обмен на данни ,който да подпомага дейностите по трансгранично морско пространствено планиране.

Очаквани резултати:

- Обща база данни за пространството за морските райони в Румъния и България;
- Процедури за мониторинг на МПП в Черно море;
- Засилване на обмена на данни и информация за морската зона между Румъния и България, както и с други черноморски държави;
- Подобряване на достъпа на заинтересованите страни и обществеността до морските данни и информация;
- Център за споделяне на данни (за подпомагане на дейностите по трансграничното морско пространствено планиране).

Работен пакет 2: Управление на проекта

Този работен пакет включва всички дейности, свързани с физическата, административната, правната и финансовата дейност, необходими за успешното изпълнение на проекта. Този компонент включва дейностите между партньорите по проекта с цел създаване и изпълнение на междусекторен и трансграничен механизъм за обмен на информация, който да бъде жизнеспособен и устойчив във времето за този проект.

Очаквани резултати:

- Създаване и правилно функциониране на управленските структури: консултативен съвет, управителен комитет, тематични работни групи;
- 3 заседания на Консултативния съвет;
- 4 заседания на Управителния комитет;
- 10 тематични работни групи;
- сертифициране на качествени проекти;
- контролни и управленски дейности, които ще гарантират успешен проект;

Работен пакет 3: Комуникация и разпространение

Дейностите в рамките на този компонент ще визират разпространението на дейностите и резултатите по проекта извън проекта за съответните заинтересовани страни от двете държави, Черноморския басейн и Европа (например съседни страни, регионални морски конвенции, специализирани агенции).

Работен пакет 4 : Поуки

Дейностите в рамките на този работен пакет са насочени към осигуряване на резултатите от проекта след неговата продължителност на живот, постигнати чрез адаптиране и хармонизиране на законодателството в страните партньори България и Румъния. Що се отнася до разпространението на извлечените поуки, има две основни цели, които трябва да бъдат постигнати:

-възможността за разширяване на сътрудничеството между румънските и българските власти в други държави от Черноморския басейн;
- възможността другите институции да се учат от опита на партньорите по проекта и по този начин да могат ефективно да възпроизвеждат дейностите по проекти в други трансгранични морски пространства.

Очаквани резултати:

 • - Информационни бележки с извлечените поуки за всички дейности;
  - Концептуална бележка относно използването на подхода на МПП в други държави от Черноморския басейн;
  - Доклад с политически заключения и препоръки;
  - Активно участие в конференции.

About MARSPLAN BS Project