НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ „ДЕЛТАТА НА ДУНАВ“

Националният институт за научни изследвания и развитие „Делтата на Дунав“, основан през 1970 г., има за основна дейност извършването на фундаментални и приложни изследвания в областта на екологията и опазването на околната среда, с цел обосноваване управлението на биосферния резерват "Делтата на Дунав" и в други влажни зони от национален и международен интерес за опазване на биологичното разнообразие и устойчиво развитие.