Основната дейност на проекта е разработването на План за морско пространствено планиране (МПП) за трансграничната зона (Мангалия-Шабла), който ще се съсредоточи върху основните нормативни актове за развитието на площта на морското пространство и взаимодействието му с крайбрежната зона, като се концентрира върху социални, екологични аспекти и всички области, за да се докаже ефективността на методологичната и институционалната рамка. МПП ще координира усилията за създаване на обща визия за развитие.

МПП за трансграничния регион (Мангалия-Шабла) ще използва разпоредбите на Общата стратегическа рамка и ще детайлизира предложенията по интегриран начин. Районът Мангалия-Шабла е с висока степен на сложност по отношение на големите морски пристанища и корабостроителници, туристическите курорти, биоразнообразието и защитените влажни зони, както и минералните ресурси - добив на газ.

Трансграничното сътрудничество в МПП включва някои дейности като установяване на институционалната рамка за него, определяне на обща методология за анализ и планиране на пространственото планиране на морския трансграничен регион, разработване на обща стратегическа рамка за морско пространствено планиране в Румъния и България и разработване на плана за морско пространствено планиране за морския трансграничен район (Мангалия-Шабла).

МПП ще бъде одобрено с органичен закон, ще влезе в сила не по-късно от 31 март 2021 г. и ще бъде преразглеждано най-малко веднъж на 10 години.

МПП се разработва в съответствие с методологията за МПП, одобрена с правителствено решение, съгласно чл. 14, ал. (3) от Правителствена наредба № 18/2016 относно морското пространствено планиране.

МПП стъпка по стъпка в Черно море, съгласно методологията за МПП, разглежда следното:

a) установяването и разграничаването на правомощията и компетенциите на компетентните органи;
б) оценка на контекста и определяне на цялостната рамка за МПП;
в) организиране на участието и консултациите със заинтересованите страни;
г) дефиниране и анализ на съществуващите условия;
д) дефиниране и анализ на бъдещите условия;
е) подготвяне и одобрение на МПП;
ж) изпълнение на МПП;
з) мониторинг и оценка на МПП;
и) адаптиране на процеса на морско пространствено планиране.

Следните аспекти трябва да бъдат взети предвид при проектирането и прилагането на МПП:

а) взаимодействията суша-море;
б) икономически, социални и екологични аспекти, както и въпроси, свързани с безопасността, включително аспекти на безопасността на корабоплаването;
в) насърчаване на съгласуваността в резултат на взаимозависимостта между морското пространствено планиране, териториалното планиране, градоустройственото планиране и интегрираното управление на крайбрежието;
г) участие на заинтересованите страни, на органите на публичната администрация и на заинтересованата общественост, в съответствие със съответните разпоредби на правителствена наредба № 18/2016.
д) използването на съответните данни и наличните данни;
е) осигуряване на трансгранично сътрудничество между държавите-членки, граничещи със същите морски води, за да се гарантира, че МПП е съгласувано и координирано в целия въпросен морски регион, в съответствие с разпоредбите на правителствена наредба № 18/2016;
ж) отговорните румънски власти насърчават сътрудничеството, доколкото е възможно, със съответните органи в трети държави относно действията им в областта на морското пространствено планиране в съответните морски зони, съгласно международното право и конвенциите, от които те са част;
з) морска хидрографска дейност;
и) мониторингова дейност - тревожна за естествената морска опасност.

МПП идентифицира пространственото и времевото разпределение на настоящите и бъдещи дейности и приложения в морските води. МПП има посочващ и регулаторен характер, като обединява, но не се ограничава само до следните дейности, употреби и области:

a) зони с аквакултура;
б) зони за риболов;
в) инсталации и инфраструктура за проучване и добив на нефт, газ и други енергийни ресурси, минерали и агрегати и за производство на енергия от възобновяеми източници;
г) маршрути за морски транспорт и потоци на трафик;
д) зони за военни упражнения и обучение;
е) защитени природни области в рамките на националната мрежа;
ж) райони за добив на суровини;
з) научни изследвания, включително съоръжения и инфраструкура за научни изследвания и мониторинг на морската среда;
и) маршрути за кабелни и подводни тръбопроводи и техните зони за сигурност и защита;
й) туристически дейности;
к) подводно културно наследство;
л) защитни мерки срещу бреговата ерозия;
м) спешни планове в случай на случайно замърсяване или в случай на природен морски риск, който поставя в опасност крайбрежния район;
н) зоните с пристанищна и хидротехническа инфраструктура.

Консултация със заинтересованите страни

Разработването и изпълнението на МПП ще осигури консултации и участие на заинтересованите страни, компетентните органи на публичната администрация и целевата общественост, като ги информира за етапа на разработване на МПП, т.е. проекта за преглед на МПП. След влизането в сила на МПП, заинтересованите страни, органите на публичната администрация и целевата аудитория ще имат достъп до цялата информация, съдържаща се в тях.
Румъния е транспонирала в националното си законодателство Директива 2014/89 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за създаване на рамка за морското пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежието чрез:
a) Правителствена наредба № 18/2016 относно морското пространствено планиране;
б) Закон № 88/2017 относно одобрението на Правителствена наредба № 18/2016 относно морското пространствено планиране.

Основните документи за общественото допитване са, както следва:

• Институционалната и законодателната рамка, имаща отношение към планирането на морското пространство в Черно море в Румъния и България;
• Обща методология за анализ и пространствено планиране на морския трансграничен район;
• План за морско пространствено планиране за трансграничния район (Мангалия- Шабла).