Директивата за морското пространствено планиране - Директива 2014/89 / ЕС за определяне на рамка за морското пространствено планиране предоставя правно основание за национални и трансгранични инициативи за морско пространствено планиране, като от държавите-членки на ЕС се изисква да изготвят планове за морско пространствено планиране възможно най-скоро, до 31 март 2021 г.

Основната цел на морското пространствено планиране е да насърчава устойчивото развитие и да идентифицира начините за използване на морското пространство за различни морски приложения, както и да управлява използването на пространството и конфликтите в морските зони. Морското пространствено планиране има за цел също така да идентифицира и насърчи многофункционалната употреба, в съответствие със съответните национални политики и законодателство. За да се постигне това, държавите-членки трябва поне да гарантират, че процесът или процесите на планиране водят до цялостно планиране, идентифициращо различните приложения на морското пространство и отчитайки дългосрочните промени, дължащи се на изменението на климата.

Директивата определя задължението за установяване на процес за морско планиране, водещ до морски устройствен план или планове; такъв процес на планиране следва да отчита взаимодействията между почвата и морето и да насърчава сътрудничеството между държавите-членки. Без да се засягат съществуващите плащания на Съюза в областта на енергетиката, транспорта, рибарството и околната среда, настоящата директива не следва да налага нови задължения, по-специално по отношение на конкретните решения на държавите-членки относно мерките за проследяване секторните политики в тези области, но следва да има за цел да допринесе за тези политики чрез процеса на планиране.

Съгласно член 1, МПП цели "насърчаване на устойчивия растеж на морските икономики, устойчивото развитие на морските зони и устойчивото използване на морските ресурси". Директивата предвижда съвкупност от общи минимални изисквания за разработването на планове за морско пространствено планиране. Задълженията, посочени в член 6 за държавите-членки, са предимно процедурни и имат голямо въздействие върху процесите на планиране. Плановете за морско пространствено планиране следва да бъдат преразглеждани поне веднъж на всеки десет години, съгласно същия член.

Обхват на приложение

Директивата се прилага за морските води на държавите-членки, без да се засяга друго законодателство на Съюза. Тя не се прилага за крайбрежни води или части от градско и национално планиране на държава-членка. Настоящата директива не се прилага за дейности, чиято единствена цел е отбраната или националната сигурност. Тя не се отнася за градско и национално планиране на територия.

Дефиниции

Интегрираната морска политика“ (ИМП) означава политиката на Съюза, насочена към насърчаване на координиран и съгласуван процес на вземане на решения с цел максимизиране на устойчивото развитие, икономическия растеж и социалното сближаване на държавите-членки, по-специално по отношение на крайбрежните, островните и най-отдалечените региони на Съюза, както и в морските сектори чрез съгласувана морска политика и съответното международно сътрудничество.

"Морско пространствено планиране" означава процес, чрез който органите на съответната държава-членка анализират и организират човешката дейност в морските зони, за да постигнат екологични, икономически и социални цели.
"Морски регион" означава морския регион, посочен в член 4 от Директива 2008/56 / ЕО;

"Морски води" означава водите, морското дъно и морските недра, както са определени в член 3, точка 1, буква а) от Директива 2008/56 / ЕО и крайбрежните води, както са определени в член 2, точка 7 от Директива 2000 / / 60 / ЕО, както и морското дъно и техните недра.

Цели и минимални изисквания за МПП

В съответствие с член 4 от Директивата за МПП, държавите-членки следва да създадат и прилагат МПП, като вземат предвид взаимодействията между почвата и морето и особеностите на морските им региони, както и въздействието на съществуващите и бъдещите дейности и употреби и тяхното въздействие върху околната среда. Директивата позволява на държавите-членки да разчитат на политики, регламенти или други съществуващи или текущи механизми, които са в съответствие с изискванията на директивата.

Целите на МПП са изложени в член 5, който предвижда, че държавите-членки следва да обмислят икономическите, социалните и екологичните аспекти, за да подкрепят устойчивото развитие и растежа в морските сектори, като прилагат екосистемен подход и насърчават съвместното съществуване на дейности и приложения в морското пространство. Държавите-членки трябва да решат как различните цели да бъдат отразени и претеглени в техния план (планове) за морско пространствено планиране.
Минималните изисквания за МПП са изложени в член 6, в който се подчертава необходимостта да се вземат предвид взаимодействията между почвата и морето и аспектите на околната среда, икономиката, социалната среда и безопасността, като се насърчава съгласуваността между МПП и произтичащия от него план (планове) и други процеси, като интегрирано управление на крайбрежието или формални или неформални еквивалентни практики.

Държавите-членки следва да гарантират участието на заинтересованите страни, да организират използването на най-добрите налични данни, да гарантират трансграничното сътрудничество между държавите-членки и да насърчават сътрудничеството с трети държави.

По отношение на взаимодействията между почвата и морето, държавите-членки могат да използват други формални или неформални процеси, като интегрирано управление на крайбрежието. Резултатът ще бъде отразен от държавите-членки в техните планове за морско пространствено планиране.

Изготвяне на МПП

При разработването и прилагането на плана за морско пространствено планиране, съгласно член 8, алинея (1), държавите-членки определят териториалното и времевото разпределение на съществуващите и бъдещите съответни дейности и употреби в техните морски води. Възможните дейности, употреби и интереси могат да включват: зони на аквакултура; риболовни зони; съоръжения и инфраструктури за проучване, експлоатация и добив на суров нефт, газ и други източници на енергия, минерали и агрегати, както и за производство на енергия от възобновяеми източници; корабоплавателни маршрути и потоци на трафика; зони за военно обучение; природозащитни зони и зони за опазване на видовете и защитени зони; райони за добив на суровини; научни изследвания; маршрутизиране на кабели и подводни тръбопроводи; туристически дейности; подводно културно наследство.

Участие на обществеността в МПП

Държавите-членки определят начините за участие на обществеността, като информират всички заинтересовани страни и чрез консултации със съответните заинтересовани страни, властите и визираната общественост, на ранен етап, в разработването на плановете за морско пространствено планиране. След като плановете бъдат финализирани, заинтересованите страни и съответните органи, както и заинтересованата общественост трябва да имат достъп до тях.

Данни за МПП

Член 10 обхваща въпроса за използването на данни, включително, но не само, екологични, социални и икономически данни, както и физически данни за морските води и начина за разпространение на информацията, необходима за МПП. За тази цел държавите-членки се насърчават да използват съществуващите правни документи и инструменти, като например тези, които работят в рамките на интегрираната морска политика и / или други съответни политики на ЕС, включително Директива 2007/2 / ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация (INSPIRE).

Сътрудничество между държавите - членки и с трети държави

Членове 11 и 12 се отнасят до сътрудничеството между държавите-членки и с трети държави. Държавите-членки следва да си сътрудничат, за да осигурят съгласувани и координирани планове за морско пространствено планиране за съответния морски регион, като вземат предвид по-специално транснационалните въпроси. Когато е необходимо и възможно, държавите-членки се насърчават да си сътрудничат с трети държави относно действията им относно морското пространствено планиране в съответствие с международните право и конвенции.

Изпълнение

В съответствие с членове 13 и 14 относно прилагането на директивата, всяка държава-членка трябва да определи компетентния (ите) орган (и), за прилагането на директивата, който да бъде нотифициран на Европейската комисия. Копия от всеки изготвен план за морско пространствено планиране също следва да бъдат изпратени на Комисията.