БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Институтът по океанология – Българска академия на науките (ИО-БАН) провежда изследвания в областта на морската физика, химия и геология, архeология, биология и екология на морето, динамиката на бреговата зона и океанските технологии; осъществява комплексен мониторинг на морската среда в териториално море и българската икономическа зона; подготвя квалифицирани специалисти в областта на морските науки; извършва консултантска и експертна дейност с приложение на резултатите от научните изследвания; представлява БАН, като координатор на всички изследвания, свързани с Черно море и Световния океан чрез Националната океанографска комисия (НОК), и успешно координира изследователската дейност и международните отношения на страната в рамките на Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО