МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ, ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове (MDRAPFE) е специализиран орган на централната публична администрация с юридическа правосубектност, подчинен на правителството, създаден от реорганизацията на Министерството на регионалното развитие и публичната администрация чрез поемане на дейността, правомощията и персонала на Министерството на европейските фондове.
Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове отговаря за: координиране на структурните инструменти 2007-2013 г., координиране на структурните и инвестиционните европейски фондове за периода 2014-2020 г., координиране на средствата, отпуснати чрез финансовите механизми на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и норвежките финансови механизми 2009- 2014, финансовите механизми на Европейското икономическо пространство за периода 2014-2021 г. и норвежките финансови механизми за програмите за териториално сътрудничество, регионално развитие, сътрудничество и териториално развитие за периода 2014-2021 г., трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество, координиране на други механизми / инструменти / програми, финансирани с външни безвъзмездни средства, строителна дисциплина, пространствено планиране, градоустройство и архитектура,жилища, жилищни обекти, жилищни сгради, топлоизолация на сгради, управление и развитие на недвижимите имоти, за обществени дейности, строителство, централна и местна публична администрация, децентрализация, административно-териториална реформа и реорганизация, местни данъци и финанси, диалог с асоциативните структури на местните власти, развитие на обществените услуги в общността, държавни помощи от органите на местната публична администрация, индустриални паркове, управление на публичните офиси, програмиране, координиране, мониторизиране и контрол върху използването на безвъзмездната финансова помощ, предоставена на Румъния от Европейския съюз за управляваните от нея програми.
В сферите си на дейност, Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове изпълнява функциите на: стратегическо планиране; регламентиране и одобрение; представителство; държавната власт в сферите й на дейност; администриране; внедряване и управление на програмите, финансирани от европейски, национални, както и други законно установени източници; мониторинг и контрол; координиране; сертифициране за програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2014-2020 г.
MDRAPFE изпълнява функциите на управляващия орган / съвместния управляващ орган, на националния орган, на съвместния технически секретариат, на контактното звено / националното звено за контакт / националния контакт за програмите, финансирани от FEDER и CTE , ENPI-CBC, ENI-CBC, IPA-CBC и национални фондове, както и контактното звено за контрол за програмите, финансирани от ENI-CBC.
Задачите на Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове се изпълняват пряко или чрез специализирани подчинени технически органи, органи или институции, съгласувани или под ръководството на министерството, други упълномощени органи или търговски дружества, съгласно закона. MDRAPFE изпълнява всякакви други правомощия в областите си на дейност, установени с нормативни актове, и си сътрудничи с другите министерства и специализирани органи, подчинени на правителството, местните власти, други институции и органи и, съгласно закона, на други юридически или физически лица.