Проведе се онлайн семинар, посветен на крайбрежния и морския туризъм в Черно море

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

На 5 ноември 2020 г. се проведе онлайн Тематичен семинар: „Туристически дейности“. Семинарът бе във връзка с изпълнението на проект „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България – Румъния “MARSPLAN – BS II, който е съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство (EMFF) на ЕС.

Поради мерките за безопасност, срещата се проведе във видеоконферентен формат, а организатор е Университетът „Овидий” в град Констанца. Участие в семинара взеха представители на Министерството на регионалното развитие и публичната администрация, Румъния и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, България, както и водещи експерти по морското пространствено планиране.

С помощта на инструментите на морското пространствено планиране, участниците дискутираха силните и слаби страни, както и бъдещите тенденции за развитие в сектора. Експертите представиха анализи и мнения за тенденциите за развитие на сектора в България и Румъния, възможностите за по-добро развитие и съхранение на богатото ни подводно културно наследство, за влиянието на масовия крайбрежен туризъм върху ваимодействието море/суша, за възможностите за адаптиране на туристическите дейности към сегашната ситуация и възстановяването им от COVID кризата.

Всички присъстващи бяха убедени, че морското пространствено планиране е мощен инструмент за стимулиране на развитието на всички морски сектори, който обединява не само икономически интереси, но също така се опитва да направи баланс между екологични, социални и икономически проблеми, базирани на огромно количество информация и данни, научни констатации и заключения. Участниците отбелязаха, че крайбрежният и морският туризъм са ключов сектор на синята икономика в България и Румънияи и за съжаление са най-засегнатите от пандемията на Covid 19 и с дългосрочен възстановителен период.

На симинара експертите представиха презентации, свързани с туристическите дейности в Черно море, техните силни и слаби страни и обсъдха важни аспекти в тази сфера, бяха предложени начини за нейното ефективно устойчиво развитие.