Проведе се онлайн семинар, посветен на крайбрежния и морския туризъм в Черно море

1 MRDPW 2 MPWDA Ro 3 National Centre for Regional Development 4 INCDM Antipa 5 Center for Coastal and Marine Studies 6 GeoEcoMar 7 OUC Ro 8 N Vaptsarov Naval Academy

На 5 ноември 2020 г. се проведе онлайн Тематичен семинар: „Туристически дейности“. Семинарът бе във връзка с изпълнението на проект „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България – Румъния “MARSPLAN – BS II, който е съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство (EMFF) на ЕС.

Прочетете още

Интердисциплинарен семинар “Синя синергия” по проект MARSPLAN BS II

На 10 юли 2020 г. в Експозиционен център „Флора“, Морската градина – гр. Бургас, се проведе Интердисциплинарен семинар “Синя синергия” по проект MARSPLAN – BS II „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния“. Събитието беше адресирано изключително до българската страна.

Прочетете още

Interdisciplinary Seminar "Blue Synergy"

The Interdisciplinary Seminar "Blue Synergy" under MARSPLAN – BS II Project (Cross-border Maritime Spatial Planning for Black Sea – Bulgaria and Romania), was held at the Exhibition Center Flora, Burgas on July 10th, 2020. The event was addressed exclusively to the Bulgarian side.

Прочетете още